Periodical
Hanga Geijutsu

©Rotary-No-Tomo

The Rotary-No-Tomo February 2003 vol.51 no.2

Cover and P.26 Art and Heart- by Kiyoshi Akutagawa(Senior editor of The Yomiuri Shimbun)
Photo:(1)Blue June 2000(Pastel,Washi) (2)Opera.022(Pastel,Pigment,Washi)